Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest Progres Plus Krzysztof Peikert, w Poznaniu przy ul. Obornickiej 341  . Posługujemy się danymi na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 f RODO) czyli w celach związanych z udzieleniem Państwu odpowiedzi na zadane nam pytanie. W razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowo-handlowych dane będziemy przetwarzać, aby przekazać Państwu informacje o naszych innych produktach i usługach. Przysługuje Państwu prawo: wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępnych w (informacja szczegółowa)  (po kliknięciu na wczesniejszy nawias zapala się poniższa informacja z x w prawym górnym rogu do zgaszenia.

 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Progres Plus Krzysztof Peikert w Poznaniu przy ul. Obornickiej 341   (dalej jako: „My”)

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Obornicka 341, 60-689 Poznań

przez e-mail: poznan@twojeuzywane.pl

telefonicznie: 605 120 120

 

1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Krzysztof Peikert , ul. Obornicka 341, 60-689 Poznań

przez e-mail: poznan@twojeuzywane.pl

 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy posługiwać się danymi osobowymi w celach związanych z udzieleniem Państwu odpowiedzi na zadane nam pytanie tj. art. 6 ust. f. RODO; jak również w celach, o których mowa w treści odrębnie wyrażanych zgód tj. art. 6 ust. 1 a. RODO. Podanie danych jest niezbędne dla zrealizowania ww. celów. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niemożliwe będzie udzielenie Państwu odpowiedzi na zadane pytanie.

 

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe do czasu zrealizowania ww. celów tj. przez okres związany z prowadzeniem ww. komunikacji lub wyczerpaniem jej celów. W przypadku udzielonej zgody do momentu jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na okres przed jej cofnięciem.

 

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy wyłącznie w celu realizacji ofert np. banki, towarzystwa leasingowe czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Ponadto dane są udostępniane uprawnionym organom państwowym np. Urząd Skarbowy.

 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo:

a. wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku jej udzielenia,

b. dostępu do danych osobowych,

c. sprostowania danych osobowych,

d. usunięcia danych osobowych,

e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f. wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie art. 6 ust. 1 f. RODO.

g. przenoszenia danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe i dotyczy danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie udzielonej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt zgodnie z danymi podanymi w pkt. 1 i 2 powyżej.

h. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, czy dostępem. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u naszego inspektora ochrony danych.